EC.jpeg

Chairman:Mr. Chen Ming-chun
Vice-Chairman:Mr. Huang Miao
School Supervisor:Dr. Hon Chiew Weng
Secretary General:Mr. Chen Zhenhua
Treasurer:Mr. Lu Botao
Members:

Mr. Chen Jiye

Mr. Guo Zejun

Mr. He Yi

Mr. Ma Xiaohang

Ex-officio:

Ms. Chen Qing-nian (Principal)

Ms. Seraphina Chong (Assistant Principal)

Mr. Yu Yue (Assistant Principal)

Secretary:Chen Xiao Jun